4000
1000

TEMADAG OM GENOPRETTENDE RETFÆRDIGHED (RESTORATIVE JUSTICE)

15. december 2015

Det Kriminalpræventive Råd afholdte årets fjerde og sidste temadag for kommunale nøglepersoner om genoprettende retfærdighed. Deltagerne præsenteredes for forskellige metoder til at forebygge at unge lovovertrædere gentager kriminaliteten og essensen i genoprettende retfærdighed er, at man søger at genskabe balancen ved at bringe parterne i konflikten sammen for at skabe dialog og erkendelse.

Der var besøg fra udlandet, da dagen bød på oplæg om Ungekonferencesystemet i Nordirland ved Tim Chapman, University of Ulster m.fl. og oplæg om ungdomsstraf og ungdomsopfølgning i Norge ved Lasse Rolén, Sekretariatet for konfliktrådene i Norge. Desuden fortalte professor Vibeke Vindeløv om de grundlæggende værdier i genoprettende retfærdighed, forsker Nichlas Permin Berger fra Kora gav et bud på, hvilke modeller og fremgangsmåder der virker og endelig gav SSP Samrådets Fagudvalg for Genoprettende Ret forskellige eksempler på, hvordan der arbejdes med dette lokalt i Danmark.  

Dagen gav også mulighed for at få en praksisnær dialog om metoderne, og deltagerne kunne stille spørgsmål til oplægsholderne.

KAMPAGNE OM ØGET MEDBORGERSKAB BLANDT NYDANSKE ELEVER OG FORÆLDRE I FOLKESKOLERNE

20. november 2015

BIF, Kbh. Kommune har gennemført et udbud og Navigent er valgt til at gennemføre en kampagne for at få flere nydanske elever og forældre til at deltage i demokratiske fora som elevråd, forældrebestyrelse, forældreråd mv.

Som led i arbejdet skal der indsamles erfaringer fra en række skoler og kampagnens aktiviteter designes på baggrund heraf i samarbejde med målgruppen. Kampagneforløbet bliver afviklet i 2016.

SYV GYMNASIER UDVIKLER EN MINDSETKULTUR

3. november 2015

Syv gymnasier vil fokusere på elevernes mindset og evne til læring. Forskning viser, at lærernes evne til at give elever på alle niveauer udfordringer og lærernes måde at give feedback på, spiller en stor rolle for i hvilken udstrækning eleverne udnytter deres potentiale. Det kræver høje gennemsnit af få adgang til mange af de videregående uddannelser og en del gymnasieelevers reaktion på det er at gøre dét, de tror giver den højeste karakter. Det skaber en nulfejlskultur, der ikke er befordrende for læring.

Inspireret af gode erfaringer fra et pilotprojekt på Viborg Gymnasium & HF vil syv gymnasier fra Jylland, Fyn og Sjælland gennemføre en samskabende udviklingsindsats med henblik på at forankre en mindsetkultur på gymnasierne. Undervejs i det 2 årige forløb udvikles materialer, der også gøres tilgængelige for andre gymnasier. 

Projektet er finansieret af Kompetencesekretariatet, GL og Danske Gymnasier og Navigent vil assistere gymnasierne på denne spændende rejse.  

TILBAGE PÅ SKOLEBÆNKEN

1. oktober 2015

Hvis unge mistrives i skolen, er der risiko for at ende i ungdomskriminalitet. Det Kriminalpræventive Råd fortsætter rækken af spændende temadage for kommunale nøglepersoner - denne gang i Odense. Temadagen bød på spændende indlæg om frasorteringsmekanismer i folkeskolen og elever på kanten af skolen. Deltagerne kunne derudover deltage i tre workshops om forskellige evidensbaserede metoder, der kan forebygge marginalisering og få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

SKOLEVERKET I SVERIGE VIL VIDE, HVILKE KOMPETENCER VIRKSOMHEDERNE EFTERSPØRGER HOS DE UNGE

24. september 2015

Hucama og Navigent har vundet et udbud for Skoleverket. Der gennemføres en undersøgelse blandt 20 virksomhedsledere indenfor forskellige brancher mhp at afdække, hvilke kompetencer de gerne ser hos de nye unge, der indtræder på arbejdsmarkedet.

Undersøgelsen vil både omfatte en åben semistruktureret interviewdel og en struktureret, hvor der tages afsæt i en række kompetencekort, der giver mulighed få en bred dialog om kompetencer og foretage en prioritering.

Vi foretager gerne noget lignende i Danmark :-)

12 EFTERSKOLER I VENDSYSSEL HAVDE FOKUS PÅ ELEVER OG KLASSERS MINDSET

10. september 2015

Hvordan får man eleverne til at tænke ud af boksen? Hvordan får man eleverne til at turde fejle? Og hvad gør man ved elever, der bare ikke gider?

Det var nogle af de spørgsmål, som Navigent var inviteret til det nordjyske for at drøfte med lærere og ledere fra 12 efterskoler. Over et par gange skal de høre om og arbejde med, hvad man kan gøre for at få eleverne til at udnytte deres potentiale bedre.

B93 SKOLE- OG IDRÆTSAKADEMI SÆTTER YDERLIGERE FOKUS PÅ UDVIKLING AF ELEVER/SPILLERES POTENTIALE

19. august 2015

Lærere og trænere i B93 Skole- og Idrætsakademi har påbegyndt et forløb, hvor der sættes fokus på, hvordan elever og spillere kan udnytte deres potentiale bedst muligt med afsæt i forsknings- og evidensbaserede metoder. Der er fokus på elever/spilleres mindset, når de er i skolen og i træningssituationen, samt hvad lærere, trænere og forældre kan gøre for at de lærer strategier så de bedre kan udnytte deres potentiale.

VIDENDELING OG FOKUS PÅ MINDSET PÅ SPROGSKOLEN I KOLDING

7. august 2015

På Sprogskolen Koldings personaleseminar var der fokus på lærernes videndeling. Et emne, der er højt prioriteret i en lærerstab, som er blevet udvidet med mange nye lærere. Konkrete tiltag blev drøftet på baggrund af både teori og en social netværksanalyse og der kom mange gode forslag at tage afsæt i fremadrettet. En stor del af dagen blev brugt på at sætte fokus på betydningen af både kursisters og lærernes mindset. Nogle har det sværere end andre, men alle kan blive bedre. Det handlede om, hvad lærerne kan gøre for at løfte alle kursister. Hvilken type feedback, der skal gives og hvilke fortællinger, der er gode at bringe til torvs. Dagen sluttede med at deltagerne fandt ind til konkrete greb, der kunne implementeres i egen undervisningspraksis.

FÆRDIG(HEDER) MED HASH

4. juni 2015 

Nøglepersoner fra kommuner landet over var torsdag den 4. juni samlet i Vejle til Det Kriminalpræventive Råds workshop om "Færdig(heder) med hash". 

Det blev en spændende dag, hvor deltagerne fik ny indsigt i problematikkerne omkring unge og hash. Lektor og Ph.d. Kim Møller fra Aalborg Universitet holdt et spændende oplæg om den nyeste forskning om blandt andet udbredelsen af hash og unges debutalder. Derefter havde deltagerne mulighed for at vælge mellem tre forskellige workshops og få mere viden om forskellige metoder, der bruges til at oplyse, forebygge og behandle unges problemer med rusmidler. Metoderne var Projekt Return, U18-Modellen og Motiverende Interviews.

Der blev udarbejdet et flot grafisk referat af alle dagens aktiviteter, som nemt kan printes og hænges op (delvist vist nedenfor). Navigent faciliterede dagen og dialogøvelser og udarbejdede efterfølgende et dialogmateriale til deltagerne, der kan gøre det nemmere at formidle indsigterne i kommunen. 

MORGENMØDE OM SAMMENHÆNGEN MELLEM MOTIVATION OG KOMPETENCE

3. juni 2015

Roser man børn og unge, får de umiddelbart mere selvtillid. Alligevel skal lærere, forældre, pædagoger mv. tænke sig godt om, når de roser. Det er dokumenteret, at roses børn og unge for at være intelligente, kan de mangle strategier, når der kommer udfordringer. Roser man derimod børn og unge for indsatsen, vil de klø på i modgang og prøve sig frem og de vil dermed udnytte deres potentiale bedre.

Sammenhængen mellem motivation og kompetence var på dagsordenen på dagens morgenmøde, hvor skoler, forvaltninger og andre organisationer var repræsenteret.

NEW NORDIC LEADERSHIP INSTITUTE HAR AFHOLDT TÆNKETANKMØDE OM NORDISK LEDELSE

26. maj 2015

New Nordic Leadership Institute er et videnscenter, der søger svar på, hvad nordisk ledelse kan. Aktiviteterne blev skudt i gang med afholdelse af et tænketankmøde med 15 spændende virksomhedsledere, forskere og kulturpersoner. Deltagerne forsøge sammen at indkredse, hvad der er særligt ved nordisk ledelse og kultur, og hvordan denne viden kan hjælpe ledere med at håndtere nogle af de udfordringer og muligheder de står overfor. Navigent har andel i videnscenteret og var med til at facilitere mødet.  

EFFEKTIVT TEAMSAMARBEJDE I FOKUS PÅ SPROGSKOLEN KOLDING

11. maj 2015

Sprogskolen Kolding har vokseværk - flere flygtninge betyder flere kursister og dermed behov for flere lærere. Teamsamarbejdet fik en indsprøjtning for et år siden, men mange nye lærere er kommet til og der var ønske om at give et nyt lille puf. Navigent faciliterede en seance, hvor de fem teams forholdte sig til deres teamsamarbejde. De fik nye input om at skabe effektive teams og diskuterede, hvordan man kan bruge den tid, der er til teammøderne, endnu bedre. 

FORANDRINGSLEDELSE I KØBENHAVNS KOMMUNE

24. april 2015

Navigent har nu gennemført yderligere to uddannelsesforløb for hhv. ledere og projektledere, fagkoordinatorer mv. i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Kurserne gav en bred indsigt i grundlæggende teorier om forandringsledelse. Deltagerne fik indledningsvist en overordnet ramme, som de kan sætte alle forandringsteorier ind i og dermed gennemskue teoriernes grundlæggende antagelser. Dernæst var der fx input om Borums ændringsstrategier, Kotter og oversættelsesteori. Dagene bestod af en vekselvirkning mellem teori og øvelser, hvor deltagerne tog afsæt i de forandringstiltag, der er pt. i Kultur- og Fritidsforvaltningen.    

DKR HAR SAT FOKUS PÅ FOREBYGGELSE AF UNGDOMSKRIMINALITET

19. marts 2015

Nøglepersoner fra kommuner landet over var samlet 12. marts for at få mere viden om, hvordan de mest udsatte unge kan blive "Herre i eget liv".

Det blev en forrygende dag med spændende oplæg af professor Terje Ogden, der satte fokus på, hvordan unges kompetencer kan styrkes og professor Jan Tønnesvang, der talte om vitaliseringsmodellen. Derefter havde deltagerne mulighed for at vælge mellem forskellige workshops og få viden om forskellige metoder, der kan hjælpe de unge med at blive herre i eget liv. Metoderne var Diamantforløbet, ART og STROF.

Der blev udarejdet et flot grafisk referat på en kæmpeplanche (delvist vist nedenfor) og et materiale, der kan hjælpe deltagerne med at formidle indsigterne i kommunen.

DKR'S KRIMINALITETSFOREBYGGENDE INDSATS SKUDT I GANG

26. februar 2015

Over 100 ledere og nøglepersoner fra landets kommuner var samlet til kick-off i Odense den 24. februar.  Politiet var nær blevet tilkaldt , da Alexander Behrang Keshtkar gav den overvisende som ungdomskriminel, men inde bag hættetrøjen var en nobel ung mand, der var blevet hjulpet godt på vej bl.a. inspireret af sin dansklærer. Chefkonsulent Steffen Löfvall fortalte om, at kriminalitet kan opfattes som 'wicked problems', og hvordan det kan håndteres ledelsesmæssigt og professor Preben Bertelsen afsluttede dagen med at fortælle, hvordan man kan skabe positive forandringer for udsatte unge gennem tilværelsespsykolog. Næste gang deltagerne mødes er til en temadag den 12. marts under overskriften "Herre i eget liv", hvor deltagerne vil stifte bekendtskab med virkningsfulde metoder indenfor emnet.

EN INTRODUKTION TIL NEW NORDIC LEADERSHIP

2. februar 2015 

Interessen for det nordiske kan udbrede en ledelsesstil, der bygger på tillid, retfærdighed og involvering og som understøtter bæredygtige forandringer. Læs artiklen på lederweb om, hvordan den nordiske ledelsesstil kan hjælpe organisationer og ledere med at udvikle og implementere strategier. 

MERE FORANDRINGSLEDELSE I KØBENHAVNS KOMMUNE

22. januar 2015

I Kultur- og Fritidsforvaltningen skal yderligere to hold med henholdsvis ledere og projektledere, fagkoordinatorer og lignende igennem et kursusforløb om at håndtere forandringer. Deltagerne skal have overblik over forskellige teorier og introduceres til konkrete værktøjer. Under hele forløbet omsættes det lærte i øvelser med afsæt i egne cases. 

NY OPGAVE FOR DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD

12. januar 2015

Det Kriminalpræventive Råd sætter de kommende to år fokus på den forholdsvis lille gruppe unge, som det ikke er lykkedes at nå med de eksisterende kriminalitetsforebyggende indsatser i landets kommuner.

Navigent skal i samarbejde med DKR planlægge og facilitere et antal workshopdage fordelt over 2015, hvor nøglepersoner fra landets kommuner vil deltage. Deltagerne får viden om nye virkningsfulde metoder og klædes på, så de kan få politisk opbakning i kommunen til at afprøve de nye metoder.

Velkommen til nyhedssiden!

Velkommen til Navigents nyhedsside. Her vil vi løbende drysse nyheder fra vores verden.