4000
1000

9. klasses elever lærer at fremme et udviklende mindset

21. december 2017

Navigent gennemfører et forløb for 9. klasses elever i Ishøj, som sætter fokus på at lære eleverne om at fremme et udviklende mindset. Vi arbejder med motivation, hjernen, selvkontrol og meget mere.

Det er en fornøjelse at få lov til at have eleverne over 7 gange og en glæde at opdage al den energi, engagement og lyst til at mestre, som er i de unge.

Mindset forløb for UCN's studievejledere

1. december 2017

Studievejledere fra de forskellige professionsuddannelser ved UCN har gennemført et samskabende forløb, hvor de har lært om og arbejdet med afsæt i Carol Dwecks forskning om mindset. Med dette perspektiv vil de inspirere de studerende til at få bedre læringsstrategier, som ikke overskygges af fokus på karakterer og præstationer.

Studievejledningen kan ved at arbejde med mindset, øge de studerendes trivsel og motivation til at studere, samt hjælpe de studerende der føler sig presset, til at lære at skelne mellem præstation og læring, således at den studerende får mere overskud i hverdagen og i mindre grad oplever studietræthed.

Studievejlederne har under forløbet skræddersyet et oplæg for hold af studerende om mindset og de har fået indsigt i ved, hvilke af de studerendes problemstillinger mindset-tænkningen kan bruges i gruppe og individuelle vejledninger. Ved afslutningen af forløbet over tre gange var der planer for ved, hvilke møder de studerende kan præsenteres for indsigterne.

En inspirationsdag for Center for Frivilligt Socialt Arbejde

23. november 2017

Center for Frivilligt Socialt Arbejde er tovholder på et netværk bestående af uddannelses- og læringsansvarlige, der arbejder med frivillige i frivillige sociale organisationer.

Navigent var inviteret til at stå for en dag, der bød på oplæg, drøftelser og øvelser, der formidlede viden om, hvad Dwecks mindset-teori kan bruges til i frivillig-organisationer.

Det gav anledning til gode diskussioner i en kreds med meget forskellige målgrupper - blandt deltagerne var således Ældresagen, Ungdommens Røde Kors, Ventilen, Muskelsvindfonden, Diabetesforeningen og Danske Patienter.

Navigent er flyttet til Villa Kultur

5. november 2017

Navigent er flyttet til fantastiske Villa Kultur, som er beliggende Krausesvej 3 på Østerbro.

Vi har glædet os til at flytte ind i den gamle herskabsvilla, hvor vi arbejder i et inspirerende miljø blandt andre kreative og innovative virksomheder.

Færdiguddannede driftsassistenter i Rigshospitalets servicecenter

1. november 2017

Navigent har nu afsluttet et 1½ års kompetenceudviklings-forløb for 15 driftsassistenter og funktionschef Marianne Hummel i Rigshospitalets servicecenter.


Driftsassistenterne er nu færdiguddannede og har ved brug af testen Lumina Spark bl.a. et nyt fælles sprog, der har skabt et fantastisk samarbejde blandt driftsassistenterne, som gør hverdagen mere effektiv og lettere for alle.
Uddannelsen bidrager også til, at driftsassistenterne kan aflaste lederne, idet de har fået ansvar for den daglige planlægning herunder fordeling af medarbejdere ved sygefravær.


Navigent har arbejdet med, hvordan den enkelte driftsassistent kan blive bevidst om egen personlighed, styrker, kvaliteter og potentiale samt hvordan det kan anvendes i arbejdet. Derudover har driftsassistenterne fået redskaber til, hvordan teamsamarbejdet kan optimeres gennem mere effektiv kommunikation, fordi de nu har et bedre kendskab til hinandens personlige kompetencer.


Den 1. november blev de nyuddannede driftsassistenter fejret til et afslutningsarrangement.

Fotograf: Rikke Heie. Afslutningen på driftsassistentuddannelsen i Rigshospitalets servicecenter.

Fotograf: Rikke Heie. Afslutningen på driftsassistentuddannelsen i Rigshospitalets servicecenter.

SLUTSEMINAR FOR SYV GYMNASIER OM IMPLEMENTERING AF MINDSETKULTUR

6. september 2017

I to år har syv gymnasier arbejdet med, at implementere en mindsetkultur og lærere og ledere fra de medvirkende gymnasier var samlet til et slutseminar, der blev afholdt på Fredericia gymnasium. Forløbet har bl.a. vist, at det nytter noget, når lærerne arbejder på at skabe et troværdigt øverum, hvor eleverne ved, at de ikke bliver målt og vejet. Og det har vist, at god fokuseret feedback godt kan erstatte karakterer for at fremme læring. Dog er eleverne optagede af, at de har en pejling af nogenlunde hvor de ligger, så de kan planlægge deres indsats efter det. En gruppe lærere fra de medvirkende gymnasier har udviklet materialer, der er samlet på et google-site. Det kan ses her.

Interviews og spørgeskemaer har afsløret, at eleverne har fået et bedre selvværd over den toårige projektperiode og et mindre fastlåst mindset. De er blevet mindre præstationsorienterede, mindre fokuserede på ikke at fejle og tænker mindre over hvad andre tænker. Omvendt kan der ikke umiddelbart på baggrund af data konkluderes, at de har fået et mere udviklende mindset. Undersøgelsen viste også, at klasserumskulturen under ét ikke er god, hvorimod den enkeltes trivsel er ens over forløbet samlet set. Lærerne er blevet bedre til at bruge hinanden som sparringspartnere om indsatsen, de kender til flere greb, der kan fremme et udviklende mindset og de er bedre til at give eleverne mestringsstrategier til at imødegå udfordringer i forhold til læring.

Som led i projektet er der derfor bl.a. produceret en film, som klasserne kan bruge som afsæt for en diskussion om, hvordan man skaber en god klasserumskultur for alle.

Fremadrettet vil gymnasierne arbejde på at udbrede det, der virker, til flere lærere internt på gymnasierne.

Projektet er finansieret af Kompetencesekretariatet og Navigent har assisteret gymnasierne i dette spændende projekt.

Konference om mindset med Carol Dweck og James Nottingham

17. august 2017 

Navigent deltog i går på en konference om mindset med psykologiprofessor Carol Dweck og James Nottingham. 

På dagen præsenterede Dweck sin forskning i mindset og kom ind på, hvordan teorien har påvirket pædagogik og kommunikation. Med masser af energi og fortællinger fra sin tid som lærer fortalte Nottingham om, hvordan mindset kan omsættes til praksis i arbejdet med at understøtte udviklingen hos børn og unge.  

Navigent har gennem en årrække arbejdet med mindset'ets betydning for læring og trivsel med udgangspunkt i Dwecks forskning. Det var derfor spændende endelig at møde hende i virkeligheden og høre, hvordan hun selv præsenterer sin teori. 

Så er hjernen på spil!

24. maj 2017 

Navigent har udviklet et spil, der kan lege viden om hjernen ind hos børn og unge fra ca. 13 år.

Spillet er opbygget som et klassisk bilspil, men i stedet for hestekræfter konkurreres på søvn, motion, frugt & grønt, neuroner og udfordringer. Alle 35 kort indeholder desuden forskellige tekster, der giver viden om, hvordan hjernen fungerer og hvad der skal til for, at den trives og bedst optager læring. 

Spillet kan bruges i arbejdet med at give børn og unge viden om hjernens plasticitet og dermed både motivere dem og give dem viden om, hvad de selv kan gøre for at hjernen bliver læringsparat.

Spillet er for 2-4 spillere og kan fx bruges i skoler og klubber. 

Pris pr. spil: 120 kr.

Pris for et klassesæt med 8 spil: 840 kr. (pris for 7 spil)

Priserne er ekskl. moms og porto. 

Spillet kan bestilles på e-mail: maria@navigent.dk

Afslutning på projekt om brug af mindset-greb i studievejledningen på KU og AAU

5. maj 2017 

Den centrale studievejledning på Aalborg Universitet og studievejledningen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet har arbejdet med at implementere mindsetgreb i studievejledningen.

Projektet blev afsluttet med to gå-hjem-møder i hhv. København og Århus. På mødet fik 60 studievejledere fra mange forskellige fakulteter på AU og KU samt fra CBS, RUC, DPU og It-Universitetet viden om mindset og indsigt i de nye tilgange og materialer, som studievejlederne har taget i brug i deres arbejde.  

Studievejlederne præsenterede, hvordan viden om mindset har givet dem et "nyt sprog", hvor ord som præstation, læring, fejl, proces, mod, udfordring og indsats bliver brugt på en ny måde, da ordene har fået en anden betydning end tidligere. Det nye sprog gør bl.a., at vejlederne føler sig mere sikre i samtaler om præstation og motivation, da det er blevet tydeligere for dem, hvilke spørgsmål de skal stille. De oplever, at de studerende tager pointerne til sig, hvilket gør, at de hurtigere bliver handlingsparate.

Viden om mindset har også givet ny inspiration til den kollektive vejledning, fx i oplæg ved studiestart og i bachelorprocesser.

Projektet er støttet af Kompetencesekretariatet.

Mindsetbaseret ledelse - et kulturforandringsprojekt for gymnasier

10. april 2017 

Fire gymnasier skal i det kommende skoleår udvikle en model for, hvordan gymnasieledere på forskellige niveauer kan understøtte implementering og vedligeholdelse af en mindsetkultur blandt ledere, lærere og elever. Formålet er, at give lederne kompetence til at understøtte lærernes arbejde med at fremme elevernes fokus på læring fremfor præstation og derigennem øge elevernes trivsel. Indsatsen vil være en aktionslæringsproces med input fra forskellige inspiratorer og munde ud i en model til ledelse af mindset-organisationer, som formidles bredt.

Fåborg Gymnasium, Virum Gymnasium, Skt. Annæ Gymnasium og Odder Gymnasium medvirker i indsatsen, som Kompetencesekretariatet støtter.

Optimering af viden i Helhedsplanen Vejleåparken i Ishøj

15. marts 2017  

I Vejleåparken har 10 medarbejdere gang i en mængde spændende indsatser for beboerne i området. Kendetegnende for arbejdet er - både her og formentlig også i andre Helhedsplaner - at medarbejderne har så travlt med deres respektive indsatser, at det kan være svært at stoppe op og tage sig tid til at dele den viden, man hver især har. Og viden er der meget af.

Navigent faciliterede en dag, hvor medarbejderne identificerede succesfulde greb i de forskellige indsatser. Dette blev efterfulgt af gode dialoger og brainstorming i forhold til indsatser, hvor man savner andre greb til at nå målgruppen og det kom der hurtigt gode forslag til.

I Vejleåparken vil man, som en del af den fremtidige strategi for arbejdet, have fokus på at blive bedre til at stoppe op, undre sig og bruge hinanden og al den viden, der i virkeligheden er internt.

Hvad sker der, når lærere, pædagoger, SSP, UU, boligsociale medarbejdere og frivillige i et givent område spiller på de samme tangenter ift. de unge?

10. februar 2017 

I Brændgård området i Herning gik starten på en indsats, hvor ressourcepersoner lærer om at udvikle og implementere en mindsetkultur til gavn for de unge 14-16 årige.

Indsatsen er skudt i gang med kick-off for ca. 50 lokale ressourcepersoner. Inspirationskilden er bl.a. Carol Dweck og hendes 'teori' om betydningen af de unges mindset for deres læring og trivsel. Deltagerne kom rundt om teori, evidens og konkrete greb og i en samskabende proces fandt deltagerne frem til konkrete greb, der kan anvendes i deres praksis.  

Projektet gennemføres i 2017 i tre afgrænsede boligområder i tre kommuner.

Fælles mindset-dag i studievejledningen

23. januar 2017

Studievejledningerne på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns universitet og den centrale studievejledning på Aalborg universitet var fredag samlet til sidste workshop om implementering af en mindset kultur i studievejledningen.

Dagen bød på udveksling af erfaringer og snakke om, hvordan den nye viden om mindset bliver anvendt.

Der var også filmpremiere på en film til inspiration for studerende. Filmen fortæller om to typiske studerende og deres veje til nye studiestrategier, der øger deres læring og trivsel.

Fredag den 17. marts afholdes en temadag for andre studievejledninger i universitetsverdenen. Invitationen sendes direkte til disse.

Projektet er støttet af Kompetencefonden.

Klik på billedet, for at se filmen: "Hjælp din læring godt på vej"  

Øget engagement blandt minoritetsforældre i skolerne

19. januar 2017

Navigent har i 2016 gennemført et forløb for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Kbh.'s Kommune på 14 folkeskoler. I samarbejde med forældre og andre ressourcepersoner gennemførtes en samskabende proces, som mundede ud i, at skolerne fandt frem til en række forslag til, hvordan minoritetsforældres engagement kan øges både i diverse demokratiske fora og ved forældremøder og andre arrangementer. Forslagene blev efterfølgende drøftet i skolebestyrelsen.

Der er al mulig grund til at iværksætte handling. De fleste af skolerne havde kun et par minoritetsforældre i kontaktforældregruppen og det på trods af, at op mod halvdelen af eleverne har minoritetsbaggrund. Der er tydeligvis behov for at skabe en kulturændring både hos ansatte og blandt både minoritetsforældre og etnisk danske forældre.

For at hjælpe denne kulturændring på vej, har Navigent udarbejdet et materiale i form af en mødeguide, som kan bruges fx i skolebestyrelsen, af ledelse og lærere mv. med henblik på at sætte temaet på dagsordenen og få gode idéer til, hvad der kan gøres.

Vi håber, at skolerne griber stafetten i 2017.