4000
1000

Sammen på arbejde

EVALUERING AF PROJEKT "SAMMEN PÅ ARBEJDE" FOR NOOR, KØBENHAVNS KOMMUNE
Navigent har over en toårig periode været tilknyttet projekt "Sammen på arbejde" som evaluator og har i den forbindelse udarbejdet hhv. midtvejs- og slutevaluering.

Projektet havde som formål at udvikle en metode, der forbedrer traumatiserede flygtninge/indvandreres muligheder for at opnå varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Navigents evaluering viser, at projektets formål i høj grad er opfyldt. Der er udviklet og afprøvet en metode, hvor en rehabiliterende, psykosocial indsats kobles med en målrettet og håndholdt arbejdsmarkedsrettet indsats. Evalueringen viser desuden, at projektets succeskriterier er godt på vej til at blive opfyldt. En stor del af de deltagende borgere er kommet i praktik eller job med løntilskud og flere er endda kommer i ordinært arbejde.

"Uden det her ville jeg ikke have været samme sted. Jeg troede slet ikke, jeg kunne have et arbejde." - projektdeltager

Navigent vurderede blandt andet, at det har været udslagsgivende, at man afsatte ressourcer til den håndholdte indsats og et individuelt fokus i form af motiverende samtaler, behandling og opfølgning samt generel hjælp og støtte til den enkelte koblet med et fokus på at stille krav, tage ansvar og følge op på fravær. Samtidig vurderes det gennemgående fokus på arbejde og det at komme ud af isolationen i hjemmet som en del af behandlingen af borgernes psykiske traumer til at være virksomt.

"Der er stor forskel fra da jeg startede til nu. Jeg ville ikke ud af hjemmet, jeg havde ikke lyst, telefonen ringede men jeg svarede ikke, nu er det helt anderlede, jeg er mere klar og har selvtillid." - projektdeltager

Endelig har det, at projekts ansatte brugte netværk og egne kontakter strategisk til at etablere kontakter til og samarbejde med mulige arbejdssteder, haft stor betydning for, at det lykkedes at etablere det nødvendige antal arbejdspladser, og at man blandt andet formåede at etablere samarbejde med en socialøkonomisk virksomhed.

Projekt "Sammen på arbejde" er gennemført 2011-2013 med deltagelse af 31 borgere i NOOR under Center for Beskæftigelse, Sprog og Integration (CBSI), som er en del af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune. 

Arbejdsglæde

Mødeguider og værktøjer til udvikling af arbejdsglæde og i en kommunal verden

Køn i lige stilling

De seneste redegørelser peger på, at det går fremad med ligestillingen i Danmark, men Ministeriet for Ligestilling og Kirke mener, at der stadig er plads til forbedringer. Navigent er i 2013 sat på opgaven.

 

Kampagne for KL og KTO om IO-stillinger

Navigent står bag en spændende kampagne, der skal udbrede kendskabet til Integrations- og Oplæringsstillinger i kommunerne.

Hvad kan få sygefraværet ned?

Navigent har undersøgt, hvordan det er lykkes for 15 kommuner at skabe de største fald i fraværet over en treårig periode på daginstitutionsområdet.