4000
1000

Gymnasieprojektet "Fra performancekultur til læringskultur"

Syv gymnasier ønsker at udvikle og implementere en mindset-kultur ved at give lærerne nye kompetencer, så de rustes til at fremme et udviklende mindset hos eleverne. Forskning viser, at lærernes evne til at give elever på alle niveauer udfordringer og lærerens måde at give feedback på, spiller en stor rolle for i hvilken udstrækning eleverne udnytter deres potentiale. Tilgår eleverne undervisningen med et udviklende mindset, vil de i højere grad opsøge og bruge feedback og fokusere på selve læringen fremfor resultatet.

Navigent er med hele vejen og vil undervejs bl.a. facilitere workshops med taskforcen, udarbejde materialer og foretage evalueringer.

Den herskende performancekultur
Det kræver høje gennemsnit at få adgang til mange af de videregående uddannelser og en del gymnasieelevers reaktion på det er at gøre dét, de tror, giver den højeste karakter. Det store fokus på karakterer skaber en nulfejlskultur, der ikke er befordrende for læring. Den herskende performancekultur har også medført, at et stadig større antal elever giver udtryk for, at de oplever stress og mistrivsel.

Fra performancekultur til læringskultur
I arbejdet med mindset forsøger gymnasierne at lære eleverne at fokusere på læring fremfor performance. Eleverne ved, at de i slutningen af året skal performe til eksamen, men får gennem arbejdet med mindset en forståelse for, at den bedste læring opstår ved løbende at fokusere på selve læringsprocessen - og altså ikke ved at tænke i performance i hver time.

En god læringskultur, hvor eleverne ikke er så fokuserede på årskarakterer, opstår, når lærerne er opmærksomme på, hvilke signaler og informationer de giver eleverne. Bliver eleverne fx rost for resultatet eller processen og kan eleverne sige noget forkert uden at føle sig udstillet?

Gymnasierne har arbejdet med forskellige greb i arbejdet med mindset, bl.a. karakterfrie afleveringer, fremadrettet individuel feedback og skabelse af en fejlkultur, dvs. hvor det at fejle ikke er jordens undergang, men noget man kan lære af.  

Midtvejsevaluering
Navigent har 7 måneder inde i projektet foretaget en midtvejsevaluering, som bygger på kvalitative interviews med 27 elever og seks lærere, samt en kvantitativ analyse af lærere og elevers besvarelse af et spørgeskema om indsatsen.

De kvalitative interviews viste, at mange elever ser stort potentiale i at have en mindsetkultur:

"Jeg føler ikke, at jeg bliver bedømt på hver enkelt aflevering. Før i tiden da jeg fik karakterer kunne jeg gå helt ned i kulkælderen, hvis jeg fik en dårlig karakter. Nu presser det mig meget mindre" - elev, 1.g.

"Det at læreren understreger, at klassen skal være et øvelsesrum, har hjulpet mig personligt. Jeg er mere på banen end i folkeskolen, fordi det er ok at sige noget forkert" - elev. 2.g

Videre viste evalueringen, at arbejdet med mindset giver lærerne et fælles sprog til at tale om udfordringer og hvilke didaktiske greb, der kan anvendes. Ligeledes gav lærerne udtryk for, at de får en bedre forståelse af eleverne.

"Tænker jeg skulle have vidst dette for 10 år siden. Det giver svar på mange ting og gør processen nemmere og relationen til eleverne bedre" - lærer

Det hele var ikke kun lyserødt. Når skoler ønsker, at lærerne skal implementere en ny tilgang, kan det for nogle være svært at fastholde motivationen fx hvis man er i tvivl om, hvordan man skal folde tilgangen ud i praksis eller hvis man ikke har mulighed for at få nok sparring fra kolleger.

For at give ny inspiration og motivation for indsatsen mødtes 62 lærere fra de syv gymnasier i det nye skoleår 2016/17 for at udveksle viden og idéer til, hvordan en mindsetkultur kan implementeres. 

Forankring af indsigterne
Undervejs i det 2-årige forløb udvikles materialer/kit af hhv. en udvalgt taskforce bestående af et par lærere fra hvert gymnasium og Navigent. 

Navigent har bl.a. udarbejdet et "hjernekit", som skal give eleverne viden om, hvordan hjernen fungerer.

Her ses "En film om hjernen", som er en del af det udarbejdede hjernekit: 


Her præsenterer mag.art. og forfatter Thomas Thaulov Raab god viden om, hvordan "Den lærende hjerne" fungerer:

 

Materialerne gøres tilgængelige for andre gymnasier efter projektets afslutning, så andre kan bruge det til at udvikle og implementere en mindsetkultur.


Projektet er finansieret af Kompetencefonden, GL og Danske Gymnasier. 

MINDSET IMPLEMENTERING PÅ UNIVERSITETET

Navigent er i samarbejde med studievejledningen på det samfundsvidenskabelige fakultet/antropologi på Københavns Universitet og den centrale studievejledning på Aalborg Universitet i gang med at udvikle en 'mindsetkultur'.

 

Mindset forløb på fem skoler er påbegyndt

To skoler i Københavns Kommune og tre skoler i Viborg Kommune vil det kommende år implementere en mindsetkultur. 

Mindset hjemmeside

Navigent har lanceret en hjemmeside om mindsets betydning for læring.